هنوز دلم برای خودم تنگ می شود07.gif.آن روزها که معنی

عاطفه از خاطر ام پاک نشده بود.زمانی که دوری عزیزی دل را دریایی از غم ودلواپسی می کرد.چقدر دلم خنده های خالصانه می خواهد.آخ زیبا بود،نگاه صادقانهء عشق وبازی کودکانه دل.

رویای پراز امید کجاست؟

آهای جماعت آیاصداقت زنده است؟

     هنوز دلم برای خودم تنگ می شود.           

                         هنوز دلم برای خودم تنگ می شود.

                                 هنوز دلم برای خودم تنگ می شو                                                      هنوز دلم برای خودم تنگ می شود.

افسوس....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید